1. Podstawowym celem klubu jest propagowanie turystyki i maksymalne ułatwienienie jej uprawiania. Regulamin i zasady weryfikacji zostały zliberalizowane do maksimum, opierają się na  pełnej wierze i zaufaniu do turysty.

2. Prawo do zdobywania i weryfikacji odznak klubu KZKG RP posiadają tylko jego członkowie. W trakcie weryfikacji każda osoba uzyskuje prawo do posiadania zdobytej odznaki, odznaki otrzymują unikatowy nr wpisywany do książeczek weryfikacyjnych. Nr i nazwisko zdobywcy publikowane jest na stronie www klubu. Wyjątkiem od tej reguły są kolekcjonerzy odznak turystycznych. Posiadają prawo do nabywania odznak ich odzznakom nie nadaje się nr i ich dane nie są publikowane na listach zdobywców.

3. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą odbywać wszelkiego rodzaju wycieczki, zdobywać szczyty lub zwiedzać wskazane obiekty tylko pod opieką osób dorosłych. Weryfikacji dzieci i młodzieży mogą dokonywać tylko ich rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Klub stosuje weryfikacje wsteczną. Data przystąpienia do klubu nie ma najmniejszego znaczenia. Liczy się fakt zdobycia szczytu, zwiedzenia wskazanego obiektu czy przejścia jakiejś trasy. W książeczkach weryfikacyjnych rubryka data została stworzona dla potrzeb  klubowicza. Wypełnianie tej rubryki z pkt weryfikacji nie jest wymagane. Analogicznie jest z rubryką potwierdzenie. W niej możecie robić własne notatki. Z pkt widzenia weryfikatora ta rubryka może pozostać pusta..

5. Zdobywanie odznak KZKG RP nie jest obwarowane żadnymi kryteriami czasowymi ani ilościowymi. Za jednym razem możecie zweryfikować jedną, dwie... a nawet wszystkie odznaki z weryfikowanego przez was programu. Odznaki weryfikujcie i wykupujecie we wszystkich stopniach. Nie ma możliwości weryfikacji i wykupienia tylko najwyższych stopni. Od tej zasady niema żadnego odstępstwa. Zdobywacie odznaki jakie chcecie , kiedy chcecie i w liościach jakie chcecie ale musicie uszanowaćc tę jedyną opisaną wcześniej zasadę.

6. Klub zwalnia wszystkich z obowiązku dostarczania materiałów weryfikacyjnych. Nadrzędną w tym przypadku jest reguła zaufania do klubowicza. Podane przez was  informacje  świadczycie własnym słowem honoru.  Waszemu sumieniu pozostawiam szczerość i prawdziwość tych informacji. Zbieranie pieczątek z trasy, zdjęć, podpisy i pieczątki przewodników, zapisy sladów GPS itp, itd w tym klubie realizujecie tylko na swoje własne potrzeby, na pamiątkę lub na potrzeby innych wydawców. W trakcie weryfikacji weryfikator zastrzega sobie mimo wszystko prawo wybiórczego sprawdzenia prawdomówności klubowicza i może poprosić o dostarczenie materiałów potwierdzających zdobycie losowo wybranych szczytów. Raczej zostaną one użyte do złożenia publicznych gratulacji i zasada ta dotyczy głównie osób przystępujących do swoich pierwszych weryfikacji w klubie. 

7.  Postanowienia dodatkowe:

a. Projekty Górskie.

Zdobycie szczytu poprzez przejscie w jego poblizu. Za szczyt zdobyty uważamy taki, na którego wierzchołku lub w niedalekiej jego odległości przemieszczaliśmy się przy pomocy siły własnych mięśni. Dopuszczalne formy to marsz, bieg, jazda na rowerze, jazda na nartach i jazda konna. Zdobycie szczytu poprzez przejście w jego pobliży wynika z zasad i Regulaminów Rezerwatów i Parków Narodowych. Jeżeli dany szczyt jest wyłącziony z ruchu turystecznego zadowalamy się przejściem w jego pobliżu. Szczyty nie objęte ochroną prawną przez które nie przechodzi szlak turystyczny możecie wg własnego uznania zdobyć przechodząc szlakiem w jego pobliżu lub jeżeli jest ku temu możliwosć i warto zboczyć ze szlaku z własnego wyboru możecie wejść na sam wierzchołek. Szczyt raz zdobyty zaliczany jest do wszystkich programów jakie oferuje klub. Nie ma konieczności zdobywania go kolejny raz przy realizacji kolejnych projektów i programów KZKG RP.

b. Projekty Krajoznawcze.

W przypadku kiedy obiektem wskazanym do zdobycia jest obiekt opisany bardzo ogólnie wystarczy zwiedzenie chociażby jednego zabytku wchodzącego w skład danej pozycji realizowanego programu. Np. Szlak Orlich Gniazd. Wystarczy odwiedzić minimum jeden obiekt i kryterum zwiedzenia zostaje w takim przypadku zostaje spełnione. Tutaj klub stawia na wasze ambicje krajoznawcze, chcęć zwiedzania i poznawania. Programy projektu Wagabunda są tak skonstruowane, że przy ich realizacji siłą rzeczy zostaniecie nakłonieni do zwiedzenia większej ilości obiektów niż to podstawowe minimum. 

Moja Odznaka Krajoznawcza. Odznaka do której obiekty dobieracie sobie sami według własnych preferencji i upodobań. Warunki. Obiekt wpisany do tej list musi tematycznie pasować do zaproponowanych wam programów projektu turystyczno krajoznawczego Wagabunda KZKG RP i nie może dublować się z obiektami wskazanymi w kanonach krajoznawczych tego projektu. 

7. Wszystkie informacje dotyczące szczegółów kazdego projektu oraz zawartych w tych projektach programów możecie odszukać w odpowiednich zakładkach na stronie www klubu.

8.  Proces weryfikacyjny:

a. Wypełniacie swoje książeczki weryfikacyjne w uproszczony sposób, opisany powyżej. W wersji minimalnej zaznaczacie jedynie zdobyte szczyty lub zwiedzone obiekty turystyczne najlepiej literka V przy kolumnie weryfikacja. Na bazie tej wiedzy tworzycie listę odznak o których weryfikację się ubiegacie. Listę zdobyczy możecie dostarczyć do klubu na dwa sposoby. Najlepiej stworzyć taką listę w liście do klubu i dołożyć ją do wysyłaaneych książeczek. Dopuszczalne jest wysłanie takiego listu pocztą e-mail.

b. Książeczki weryfikacyjne w oryginale wysyłacie Pocztą Polską na adres klubu  KZKG RP Mirosław Surmacz Skr. Poczt. nr 33 41-710 Ruda Śląska. Uwaga czas realizacji zlecenia do 8 tygodni liczy się od dnia odbioru paczki z poczty a nie od daty jej nadania.

c. Klub nie wysyła informacji na temat tego czy paczka dotarła czy nie. Sami możecie kontrolować losy swojej przesyłki. Zalecane jest nadawanie przesyłek listem poleconym dzięki temu przesyłka jest bardziej bezpieczna i sami możecie na śledzeniu przesyłek monitować jej losy.

d. Po otrzymaniu przesyłki na bazie waszych dyspozycji zaczyna się proces weryfikacji wstępnej. Po jej przeprowadzeniu, każda weryfikowana osoba otrzymuje telefon z klubu. W trakcie rozmowy ustalane są ostateczne warunki weryfikacji w zakresie jakiego ma ona dotyczyć. Wszystkie rozmowy mają charakter indywidualny wynikający z potrzeb osoby weryfikowanej.

e. Po uzgodnieniu wszystkich spraw w tym finansowych wy deklarujecie stosowny przelew a klub dokańcza weryfikacje. Pakowane są zweryfikowane odznak i akcesoria klubowe. Odznaki otrzymująa swoje indywidualne nr wpisywane do waszych książeczek . Nr odznak publikowane są na www klubu na listach zdobywcóww.. Tak przygotowana paczka oczekuje na zaksięgowanie waszego przelewu. Po tym fakcie następuje realizacja przesyłki. Uwaga poczta w klubie odbierana i nadawana jest zazwyczaj raz na tydzień.

 

 

Polityka prywatności i plików cookies

Zapoznaj się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na stronie internetowej https://www.koronygor.pl zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 (RODO).

§1. Definicje

 1. Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć.

Administrator – Mirosław Surmacz
Strona – Strona internetowa działająca na platformie Joomla, pod adresem https://www.koronygor.pl
Użytkownik – każdy podmiot korzystający (czytający, przeglądający, komentujący, itp.) ze Strony
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Strona szanuje prywatność użytkowników. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Stroną.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony jest Mirosław Surmacz; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
 3. Administrator dba o to, aby dane osobowe, były odpowiednio chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do dostosowania do aktualnych przepisów niniejszej polityki prywatności. Dotyczy to przede wszystkim rozporządzenia RODO.
 6. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego oświadcza, że podejmuje starania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników.

§3. Dane osobowe i sposób ich przetwarzania

 1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do klubu KZKG RP.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili Użytkownik może sprostować dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 3. Użytkownik kontaktując się z Administratorem Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje mu swój adres e-mail będący adresem nadawcy wiadomości. W jej treści Użytkownik zawrzeć może również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku podane dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach kontaktowych z Użytkownikiem Strony. Podstawą ich przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Użytkownikowi przysługuje prawo  do domagania się przedstawienia historii korespondencji, która podlegała archiwizacji, domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony
 4. Administrator gwarantuje poufność danych osobowych oraz nie udostępnia ich osobom trzecim w celach marketingowych ani w innych celach.
 5. Dane osobowe chronione są ze szczególną starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 6. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy, ilość odsłon Strony, liczba wizyt.
 7. Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§4. Obowiązki Użytkownika Strony i wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z prawem, szanując dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Wszystkie treści opublikowane przez Administratora na Stronie chronione są prawem autorskim i są własnością Administratora (zarówno treści jak i zdjęcia). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Administratorowi, będące konsekwencją wykorzystania zawartości Strony bez uprzedniej zgody Administratora.
 3. Wykorzystanie jakichkolwiek treści zamieszczonych na Stronie bez zgody Administratora jest naruszeniem prawa autorskiego i podlega karze zgodnie z przepisami dot. ochrony własności intelektualnej.

§5. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Po otwarciu strony głównej na dole Strony pojawia się informacja o ich wykorzystywaniu, która wymaga zaakceptowania. Brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.  Pliki cookies, które zbierane są na Stronie to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies Disqusa, cookies YouTube (filmy na Stronie), cookies wtyczki społecznościowej.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie etc.), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (są to cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (są to cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na  urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiając rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę (tzw. trwałe cookies).
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz aby zapewnić  prawidłowe działanie Strony.
 4. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.  Korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być wówczas utrudnione.
 5.  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
 7. Pliki cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

§6.  Inne technologie śledzące

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzeci. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje poniższe technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • statystyki  fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/kzkgrp/)  w oparciu o politykę prywatności Facebooka.
 • filmy z serwisu YouTube – wyświetlając taki film, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC, które dotyczą usługi YouTube.
 • kontakt e-mailowy – szczegółowo został opisany w §3 pkt. 3 niniejszej polityki prywatności
 • Facebook Pixel – narzędzie marketingowe w ramach serwisu Facebook, w ramach którego Administrator kieruje do Użytkownika określone reklamy na profilu Facebook w ramach własnego interesu marketingowego, polegającego na promocji Strony i jej zawartości. Zbierane informacje w ramach tego narzędzia są anonimowe i nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkowników. Administrator ma jedynie świadomość jakie Użytkownik podjął działania na jego Stronie. Facebook w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu, może łączyć niniejsze informacje z innymi zebranymi podczas korzystania przez Użytkownika z tego serwisu. Jest to działanie niezależne od Administratora. Więcej informacji znaleźć można w polityce prywatności Facebooka: polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

§7. Logi serwera

 1. Korzy­sta­nie ze Stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest Stro­na.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając ze Strony lub wysyłając wiadomość e-mail do Administratora Strony i podejmując inne nie wymienione działania na Stronie akceptuje jednocześnie niniejszą politykę prywatności. Administrator zaznacza, że powyższe działania jak i podanie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia do klubu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.